ខ្ញុំអាច Freelance កាន់ផេកFB, YT,Website Update ព័ត៌មាន និងធ្វើឲ្យផេក Active និង

New Arrival
0% Reputation
Last seen: 2 years ago

Job Description

សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Lim Tokk ប្រសិនបើ អ្នកកំពុងតែខ្វះអ្នកដែលអាចជួយការងារ លើ
ការកាន់ផេក FB, YT,Website Update ព័ត៌មាន និងធ្វើឲ្យផេក Active និងកើនចំនួន Audience។

ខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នក Freelance និងជួយការងារទាំងនេះបាន ។


ចំពោះតម្លៃគឺអាចជជែកគ្នាបាន។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំ 016600807 / 066821822  និង E-mail: *****  ឬ FB: https://web.facebook.com/ubrotiktok/ ។

Order Additional

Monthly Rate  
250USD
Monthly Rate  
250USD
Monthly Rate  
250USD
Secure Job

100% Secure

Job is done or money back
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.

Related Topics