ត្រូវការអ្នកDesignប្រចាំខែមែនទេ?

New Arrival
0% Reputation
Last seen: 2 years ago

Job Description

SEED Creative Design យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖-​ រូបភាពសម្រាប់បណ្តាញសង្គមគ្រប់ប្រភេទ (Poster for any Social media)-​ នាមប័ណ្ណ (Business Card)- ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ (Flyer, Brochure)- បដា (Banner)- ឡូហ្គោ (Logo Brand guideline)- រូបសំរាប់បញ្ឈរពីមុខហាង (X-Stand)- មីនុយ (Menu)- ​ស្ទីកគ័រ (Sticker)- ស្តង់លក់ទំនិញ (Booth Design)ជាមួយតម្លៃសមរម្យ
ពត៍មានបន្ថែម
092​ ***** 540 355

Order Additional

Job Quantity
50USD
15USD
Job Quantity
50USD
Job Quantity
50USD
15USD
Secure Job

100% Secure

Job is done or money back
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.